Прегледи: 7018 - Коментари: 0
"Личностно развитие..." и за мажоретки

 "Личностно развитие..." и за мажоретки  "Личностно развитие..." и за мажоретки

Днес от 10,00 в хотел "Голдън Тюлип" във Варна психоложката Петя Събева представи на пресконференция Проект BG 051PO001-4.2.03-0854 "Личностното развитие – път към успешната социална интеграция и професионална реализация".

Той се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По-надолу публикуваме Пълната програма на начинанието, но ето и по-интересните нещица:
Обща стойност - 322 912 лв
Екип: Петя Събева - ръководител
Красимир Димитров /който е и Директор на ОУ "Васил Друмев" - Варна/ - координатор
Йорданка Атанасова - координатор
Дияна Димитрова - координатор
Ралица Новоселска - счетоводител,
а общото число на специалистите е 26 души, между които педагози, социални работници, тренинг водещи, кариерен консултант и пр.

Основната цел е чрез развитието на потенциала на учениците да се подпомогне професионалната и всякаква тяхна реализация в живота. Освен осмокласното у-ще в Проекта е включена и Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" във Варна. Когато ние зададохме един остър, но честен въпрос на директорката Нуша Илиева, тя оповести и проблемите, и как смятат реално да се борят с тях. А питахме как при влияние на улицата - около 60 - 65 % върху действията на тийнейджърите между 15 - 18 години, ще се работи? И във връзка с Проекта, и изобщо... Г-жа Илиева оптимистично отговори, че за нея %, с който влияе улицата над нейните ученици надали е толкова висок - 65 %. Дано. Защото малко преди това психоложката сподели: "Една от най-главните причини за включването на двете училища е битката срещу агресията, която не само е пречка за учебния процес, но вече води до необратими трагедии сред младежите, случили се и във Варна."

Наистина, Петя Събева има опит и е включила някои "по-особени" дейности - мажоретен състав, е-вестник "Авангард" /забелязахме сред участниците най-добрият ИКТ-специалист сред варненските литератори - Иван Василев от ПГСАГ/, "В живота - равни" - общо 7, организирани в 3 обучителни програми - "Лидер", "Старт на кариерата" и "Предприемачество". Отсега прогнозираме успех за мажоретния състав, но се надяваме в дейност "Родолюбие" да се включат юнаци и юначки, а не борещи се за оценки зубрачи.

Едно от добрите неща в проекта, е, че сред успешно завършилите курса ще има отбор за "Бизнес клуб за предприемчивите".

В разговор на кафе преди официалната пресконференция психоложката Петя Събева начерта и своите виждания за мястото на колегите си. Които според нея имат място не само в образованието, не само в здравеопазването, но и в бизнеса. Даже там най-силно се чувства нужда от тях.

Е, дано този Проект успее да спаси някой българин или българка от пороците на Запада, нахвърлил се върху чистата снага на Майка-България.


НационалистБг.ком публикува пълния план на Семинара "Личностното развитие – път към успешната социална интеграция и професионална реализация", част от едноименния Проект, който ще се състои на 16, 17 януари от 10,00 в хотел "Голдън Тюлип" - Варна

Име на проекта:
Проект BG 051PO001-4.2.03-0854 "Личностното развитие – път към успешната социална интеграция и професионална реализация" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Продължителност:
20.11.2009 – 20.11.2010г.
Водеща организация:
Сдружение на младите психолози в България
Партньори:
Средно общообразователно училище "Васил Друмев" - Варна
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" - Варна
Основни дейности:

Дейност 1. Организация, управление и отчитане
Дейност 2. Информационна кампания
Дейност 3. Подбор на човешки ресурси и сключване на договори с тях
Дейност 4. Разкриване на център за развитие на личността и професионална реализация
Целта на тази дейност е да се развият личните и социалните умения на учениците чрез подходящи обучения и тренинги. Подпомагане на успешната професионална реализация на учениците
Описание и Обосновка:
За подпомагане на кариерното ориентиране и реализирането на младежите в професионалната сфера, както и за провеждане на насочващи интерактивни обучения, в центъра ще бъдат обзаведени и оборудвани тренинг зала и кабинет по кариерно консултиране. За развитие на личните и социалните умения на учениците ще се провеждат тренинги за "Бизнес комуникация", "Лидерство", "Умения за водене на преговори", "Презентационни умения", "Сформиране и работа в екип" и други. В рамките на проекта ще бъде разкрит Бизнес клуб, в който могат да членуват учениците, които са завършили успешно поне една от трите програми. Той има за цел насърчаване придобиването на знания и умения за развитие на предприемачеството, стимулиране на учениците след завършване на образованието си за стартиране на собствен бизнес, създаване на сигурност за успех, който се крепи на адекватно обучение и придобити умения, развитие и повишаване капацитета на регионално и местно равнище за развитие на предприемачеството и разкриване на работни места, включително чрез самонаемане.
Трите обучителни програми са: Програма "Лидер", Програма "Старт на кариерата", Програма "Предприемачество". Етапите на обученията по програмите включват оценка на постъпилите заявки за обучение, сформиране на курсовете за обучение, провеждане на обучението в рамките на 80 учебни часа, представяне на индивидуалните разработки и оценяване, след приключване на всеки модул от обучението, връчване на удостоверения на успешно завършилите курса за обучение по програмата. В рамките на проекта ще се проведе една зимна и една лятна "Академия за лидери". Обученията ще бъдат проведени в рамките на 5 дни. В програмата ще бъдат включени на сезон една група от 30 ученика.

Дейност 5. Дейности по превенция – създаване на училищни модели за превенция на насилието

Целта е да се създадат училищни модели за превенция на насилието и на отпадането от образователната система. Друга много важна цел е приобщаването на родителската общност.
Описание на дейността:
За работа с деца с агресивно поведение или деца, при които има риск да отпаднат от образователната система е разкрит консултативен кабинет. В него психолози и социален консултант ще работят с децата и техните семейства. Процеса ще се координира с педагога, педагогическия съветник и/или училищния психолог, които са насочили детето, неговите родители и ще се осъществява постоянна обратна връзка.
Дейностите по превенция:
Социално и психологическо консултиране и подкрепа:
-за деца, пострадали от насилие -индивидуално и семейно за справяне с възникналите социални и личностни проблеми, подобряване взаимоотношенията в семейството, подкрепа при справяне със ситуациите на конфликт или случаите на малтретиране, психотерапевтична работа за преодоляване на травмата и чувствата за вина, депресията, отчуждението и други негативни преживявания. Група за самопомощ за взаимна подкрепа в трудни моменти и помощ при решаване на конкретен проблем.
-за деца с отклоняващо се поведение и семействата им с цел осигуряване на подкрепа при справяне с проблемното поведение, развитие на умения за ефективна комуникация, справяне с конфликти и решаване на проблемите, подобряване на връзката дете-родител.
-на родителите с цел повишаване на чувствителността към потребностите на детето, особеностите на неговото развитие, формиране на реалистични очаквания за училищен успех спрямо установените потребности.
Образователни и информационни кампании за провеждане на обучения, информационни срещи с деца и младежи, с родители и учители са насочени към повишаване на информираността на родителите и учителите по проблемите, свързани с насилието и отпадането от образователната система.
Педагогическата помощ за деца с отклоняващо се поведение има за цел развитие на нагласи и мотивация за учене и помощ при преодоляване на изоставането в образователно ниво. Ангажиране на учителите в превантивни дейности, организиране на различни събития за учениците. Работата с деца, при които има риск от отпадане от училище, е насочена към създаване на условия за превенция на отпадането и връщането на децата в образователната система. Посредничество при подобряване на връзката на детето с училището – анализ на причините, довели до нарушаването на тази връзка и интервенции.
Провеждане на превенция и обучения на терен чрез създаването на два мобилни екипа за предоставяне на услугите превенция, консултация и обучения на място и за промоциране на дейността на центъра.
Провеждане на 4 кръгли маси и тренинги за развитие на личните и социалните умения на учениците /"Бизнес комуникация", "Лидерство", "Умения за водене на преговори", "Презентационни умения", "Сформиране и работа в екип"/
-за изграждане на навици за учене и адаптация /"Управление на времето", "Техники за
ефективно учене", "Мотивация за постижения"/;
-за ограничаване на негативните агресивни и противообществени прояви /"Ефективна комуникация", "Решаване на конфликти", "Справяне със стрес", "Контрол на агресията"/ и др.

Дейност 6. Разкриване на мултифункционални кабинети
Цел:
Развитие на творческите заложби на децата, чрез организиране на клубове по интереси.
Описание и обосновка:
Кабинетите за реализиране на дейността ще бъдат разкрити в СОУ "Васил Друмев" и в ПГСАГ "Васил Левски". Това улеснява достъпа на учениците до предлаганите услуги и разширява възможностите им. Подобрява качеството на предлаганите услуги. Там ще бъдат провеждани извънкласни дейности. Ще бъдат сформирани следните клубове по интереси:
Клуб "Родолюбив" – Да опознаем родния край, който включва проучване особеностите на родния край в музеи и библиотеки, на терен, проучване в Интернет, фото заснемане на характерни, редки или уникални обекти / особености, училищен конкурс, допитване за избор на символи на града / региона.
Клуб "Знаещи и можещи" – Открий и развий своите заложби, който включва тестове за откриване на заложби на учениците, тренинги за развитие на силните им страни, провокиране активността на учениците, чрез участието им в различни форми на взаимодействие и личностна изява, използването на интерактивни методи (ролеви игри, мозъчна дискусия, групово обучение и др.) за постигане на различни обучителни задачи:
- овладяване на знания;
- подкрепа или промяна социалните нагласи;
- развитие на умения и състезания по интереси.
Клуб "В живота - разумни!", който включва изготвянето на табла; рисунки; информации; колажи, приобщаващи учениците от училището към проблемите, свързани с рисковото поведение, - беседи и лекции, лектории, дискусии, видеофилми, издаване на информационни бюлетини, свързани със здравословното и сексуално образование; поместването им в страниците на училищния вестник и сайта на училището, посещения Музея на здравето, РИОКОЗ – Варна, подготовка на младите хора за истинско участие в обществения живот чрез тренинги, превенция на ранните бременности и аборти, на полово предаваните болести, на употребата на алкохол и наркотици, превенция на рискови за здравето фактори, изграждане на знания, нагласи и умения за отговорно сексуално и здравно поведение, за осъзнат и отговорен поведенчески избор при сексуално общуване, изграждане на правилен, поведенчески модел по отношение на разумно поведение в рискови ситуации.
Клуб "Театрално изкуство", който включва създаване на училищен театър, изготвяне на декори и костюми, откриване на "таланти" и създаване на екип /трупа, поставяне на спектакъл от учениците за учениците, намаляване на рисковете за децата в свободното време чрез извънкласна ангажираност, осъществяване на разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни традиции.
Клуб "Авангард", който включва обучение но журналистика, създаване и издаване на училищен вестник, PR и реклама и извършва дейности в областта на маркетинга. Целта на този клуб е да помогне в търсенето и развитието на литературното творчество.
Клуб "Танци", който включва създаване на три училищни състава: Фолклорен състав, Състав за съвременни танци и Мажоретен състав.
Провеждането на занимателни дейности в клубовете ще създаде условия за развитие на изкуство и творчески дейности, която ще обхваща различни сфери и ще предоставя
възможности за усъвършенстване.
Разширено поле на действие, повече възможности за учениците, разнообразни възможности за развитието им.
Потребител:


Коментар: