Прегледи: 2321 - Коментари: 2
Какво прави спортната комисия във Варна

Какво прави спортната комисия във Варна

Публикуваме почти 100 % Дневния ред и разискванията на Постоянната комисия по "Младежки дейности и спорт" към Общински съвет - Варна от 14,00 на 11 март.

Откри се заседанието с падащ кворум.
Предложи се за приемане проектът за девен ред.
Предложи се наредбата за "Материално стимулиране на Варненски спортисти, треньори и длъжностни лица за постигане на високи спортни резултати на световни и европейски първенства и световни рекорди", защото е разглеждана и остава технически промените да се качат на интернет страницата и да се приеме след Решение и предложи на общински съвет.
В общинския съвет ще се докладва Наредбата с направените промени и решението на комисията.
Затова точка първа от дневният ред беше предложено:
1. "Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спорни постижения за 2010 година"
2."Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за неправителствени организации"
3. Разглеждане предложение на футболен клуб "Делфините", относно искане за подпомагане за извършване дейността в детските градини и училищата до 9 годишна възраст
4. Разглеждане предложение на кмета Кирил Йорданов, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право за ползване от полза на сдружение на клуб по Хокей върху футболно игрище номер едно, за становище.
5.Разни

Има ли други предложение по дневен ред?
Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма.
1.В наредбата за тази година, отново не са предвидени промени, за разлика от предната година. Само са сменени датите и информацията за постиженията. Няма нови моменти.

Възражение от спортен клуб "Ръгби Варна" : Във връзка с уточняване на броя на състезателите, защото те пътуват и участват 25 човека от клуба, а в Наредбата е указана 12 човека бройка.
Участвали ли сте на обсъждане от всички клубове?
-Да.
Имате ли предложения?
-Да. Да се зачетат уставите и правилниците на "Международния олимпийски комитет", "Международната федерация по ръгби" и "Българската ръгби федерация". Участват 15 човека а пътуват 24. Желаят броят да бъде толкова, колкото е.

Защото баскетболът играят 5 и им се дават 12, хандбалът играят 7, дават им се 12, волейболът играят 6 и им се дават 12, ръгби играят 15 и им се дават 12.

В тази връзка винаги ще има недоволни при изготвянето на тази наредба, понеже е много трудно да се уравнят различни спортове, с различен характер. Много спортове са приели да бъдат лишени от някакъв вид награждаване от техните постижение, за да се стигне до консенсус и да се сравняват по някакъв единен показател. Разбираме, че повече състезатели пътуват от други, но жертвата, която е направил този спорт, не е по-различна от жертвите, която правят други спортове - като плуване, гимнастика, лека атлетика. По плуване преди 1-2 години се разисквало вариант - да се признават всичките постижения на един състезател по плуване. Там можеше един състезател да извади 12 медала за едно състезание, провеждащо се за 3 дни. Стигна се до решение тези постижения да не се вземат под внимание. Защото в други спортове нямаш възможност да вземеш повече от един медал.

За разлика от тези индивидуални спортове обаче в колективните, се е взело решение, освен от държавните първенства, да се взимат постиженията и от националните купи, в повечето случаи се кръщава купа "България" – което е едно предимство.

Това са доводите, които имаме относно броя на посочените хора в тази наредба.

Г-н Иванов има право да претендира за по-висок брой състезатели, ако видим правилника на международните и националните федерациите, ДА ТАМ СЕ ПРИЗНАВА. НО ако погледнем международните правилници и на останалите спортове, не можем да приемем наредбата, защото не можем да удовлетворим всички. Търсили сме някакво уравняване, конната езда също претендират за високи разходи за животни.

ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НЯМА НАЙ-ТОЧНА СИСТЕМА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ. И ПРОСТО СМЕ НАПРАВИЛИ КОМПРОМИСИ. И СЕ ОСТАНА С ПРИОРИТЕТ КЪМ СПОРТОВЕТЕ КАТО БОКС, КОИТО ВЗЕМАТ САМО ПО ДВЕ ТИТЛИ НА ГОДИНА.

ДА СЕ ЗАВИШИ НОМЕРА В ЧЛЕН 5 ОТ 2 НА 4. И В точка 2.1 ОТ 12 ДА СЕ НАПРАВИ НА 15.

Но пак става изравняване, все някой ще е ощетен или въобще няма да можем да приемем наредбата.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ЗА СРЕДНО НИВО – 4. А ДУШИТЕ ДА СА 15.

Дончев: ПРИНЦИПА НА ТЕЗИ НАРЕДБИ Е НЕ ПРИНЦИПА НА ПРАВОТО, А НА ПРИВИЛЕГИЯТА. МАТЕРИАЛНОТО СТИМУЛИРАНЕ Е ПРИВИЛЕГИЯ, А НЕ ПРАВО. ТОЙ Е ЛИЧНО ПРОТИВ ВСИЧКО ДА СЕ ИЗРАВНЯВА. ТАКА ВИНАГИ ЩЕ ИМА НЕДОВОЛНИ. ПРОСТО ДА СЕ РАДВАМЕ НА ТОВА, ЧЕ ИМА НЯКОЙ С НАГРАДИ!

КАК МОЖЕ ДА СЕ УЕДНАКВЯТ ФЕДЕРАЦИИТЕ?
С ЕДИН ПРОСТ ПРОТОКОЛ, В КОЙТО СЕ КАЗВА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. В СМИСЪЛ ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ И ИНФОРМАЦИЯТА ДА ИДВА ОТ САМАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА.

ДА, НО С ТАЗИ НАРЕДБА, ИМА И ДРУГИ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩИНАТА, БИЛО ТО: ДЕТСКОЮНОШЕСКИЯТ СПОРТ, МАСОВОСТТА. ИМА МНОГЖЕСТВО КРИТЕРИИ И СЕ МЪЧИМ В ПОСОКА НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ДА ДАДЕМ НЯКАКВИ СРЕДСТВА НА КЛУБОВЕТЕ. ТЕ В СРАВНЕНИЕ С ЧУЖБИНА - РАЗБИРА СЕ СА СИМВОЛИЧНИ. 150 000 лв. се разпределят между 70 клуба. И приоритет са подрастващите...

Дончев: Идеята е наредбите да се приемат, не само да се променят, защото има и технически процедури и ще се бави 2 месеца при нови промени, до приемане.

Парите са крайна сума и трябва да ги разпределим.
-Добре, а защо не мислите за непарично стимулиране като стипендия, дори и едно изпечатано листче "Браво".

Предложение: г-н Председател и г-н Иванов - Ако променим наредбата в момента, ще забавим процедурата с 2 месеца. Нека я приемем и да се определи срок, в който да се събере комисията, а ние да дадем срок за конкретни предложения за промени в наредбата от клубовете, която може да намерят в сайта. Защото докато се приеме в зала има много време.

Г-н Иванов е внесъл конкретно предложение писмено, мнението на колегите е, че наредбата работи долу-горе, но ако се бутне, ще се разбалансира.

3 за, 1 въздържал се – приема се предложението – т.5 става 4 бройката т.5.1 става 15 бройката.

Защо всяка година ги прегласуваме тези неща??? Не трябва ли веднъж да се приемат и после да се прегласуват при проблеми... Наредба винаги може да бъде променяна, няма нужда цялата.

2.Всяка година се прегласува тази наредба, през тази година няма промени в наредбата, въпреки това я гласуваме в края на годината, за да можем да бъдем гъвкави и да внасяме промени, ако има възражения през годината. Има идея да се изготви една единна наредба за финансиране на проекти на неправителствени организации от община Варна в опит на уеднаквяване наредбите и условията. Защото за неправителствените сектори така ще бъде по- лесно. Това е за наредбата по финансово подпомагане на спортните клубове.
Тъй като през годините Варненските Младежки Неправителствени организации се научиха доста добре да разработват проекти. Поставени сме в много тежката ситуация да отсяваме документите. Ето защо и във връзка с финансовите ограничения се налага да въведем по-строги мерки. По тази причина, качеството на проекта и предложените методи ще имат тегло в оценката = 60 т. и 40 т. ще бъде даван за профила на участниците и кандидатстващата организация. Да не работят 7 души по един проект, за който даваме
5 000 лв. Работа в по-голям обхват. Включване на млади хора в неравностойно положение. Участие на родители в дейността на проекта. Общо всички тези ще дадат 40 т.
Предложение да се коригират така че да се пишат универсално...
Предложение за приемане на наредбата. Въздържали се няма. Приема се!

3.Имаше разговори и при директора на дирекция "Образование", г-н Коста Базитов също. Администрацията подкрепя и даже е изпратено писмото. В отговора на образованието. Подкрепя се тази програма, но при спазване на нормативните актове, приети от общински съвет. Тези нормативни актове изискват заплащане почасово, съгласно наредба при ползване на зали в училищата. Всяко ползване на зала в училище се заплаща почасово.
Това е добра идея да се работи с повече деца, в по-малка възраст при спазване на всички наредби.
Има принципно съгласие. Приема се, няма възражение.

4.Разглеждане на предложение на кмета на община Варна, относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на сдружение клуб по хокей на трева в/у футболно игрище номер 1 - в Младост.

Едното от футболните игрища да се даде на клуба за 2 пъти в седмицата по 1 час.
Положително становище за безвъзмездно ползване: Прието, въздържали се и против няма.

Събитието от нормално заседание на "Младежки дейности и спорт" се превърна в защита на правата на клубовете спрямо новата разпоредба, която ги изравнява, като "все едно по социалистическо време". Парични награди имат право 12 човека и толкова, било то футбол, волейбол, водна топка ...

Следващото заседание ще бъде следващият четвъртък в 16 ч. след комисията по социални дейности, тъй като трябва да приеме една много стратегическа програма по превенциите.

Светлозар НЕЙКОВ

Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Атлет     Дата: 2010-03-13 09:54:47    
Във Варна в последните 20 години не е създаден нито един състезател от световна класа. Нито в оливпийските спортоне, нито в зрелищните, с полуизключение от кик-бокса. Така че претенциите на спортисти и треньори са неоснователни и жалки!

2. Потребител: Атлет     Дата: 2010-03-13 09:56:19    
Във Варна в последните 20 години не е създаден нито един състезател от световна класа. Нито в оливпийските спортоне, нито в зрелищните, с полуизключение от кик-бокса. Така че претенциите на спортисти и треньори са неоснователни и жалки!