Прегледи: 4808 - Коментари: 0
Създадоха 3D модел на Варненския залив

Създадоха 3D модел на Варненския залив Създадоха 3D модел на Варненския залив

Създадоха прецизен 3D модел /Цифров двойник/ на Варненското крайбрежие и залив от н. Галата до марината на к.к. Златни пясъци.

Така се повиши познанието за релефа на морското дъно и измененията в крайбрежната зона, както и за протичащите литодинамични процеси в акваторията. Изследването бе извършено от екип учени от Института по океанология "Проф. Фритьов Нансен" към БАН и сдружение "СИНИ ХОРИЗОНТИ" по Проект № BG14MFOP001-6.004- 0001-C01 "Повишаване на знанията за състоянието на морската среда във Варненски залив" по процедура BG14MFOP001-6.004 "Повишаване на знанията за състоянието на морската среда", финансиран по Програма "Морско дело и рибарство" 2014-2020г на Европейския фонд за морско дело и рибарство на ЕС.

Основните задачи на проекта се изпълняват успешно и вече различни институции имат достъп до резултатите от проекта. Те са много полезна информация за вземане на обосновани решения във връзка с развитието на Варненското крайбрежие, като например:

+Да се повишат знанията за състоянието на морската среда и крайбрежната зона на Варненски залив;

+Да се положи добра научна база за постигане на положителни резултати за местната общност във Варна и околността;

+Да се подпомогне подобряването на екологията в района, ефективността в използването на ресурсите на морската и крайбрежна зона;

+Да се съчетаят традиционни и нови начини на изследване, представяне, съхраняване и популяризиране на природното, морското и културно-историческото наследство;

+Да се насочи вниманието и да се популяризират малко известни и/или нови обекти на природното, морското и културно-историческото наследство, или те да се представят по нов начин;

+Да се надгради създадената оналайн платформа за свободно представяне на информация за образователни, културни и обществени нужди за общините от крайбрежните райони.

Резултатите от проекта, скоро ще бъдат представени на сайта на сдружение "СИНИ ХОРИЗОНТИ" www.sinihorizonti.com, със свободен достъп. Там ще бъдат представени:

+Цифров модел на бреговата зона и дъното на Варненски залив (цифров двойник);

+Прецизна батиметрична карта за акваторията на Варненски залив (от нос Галата до пристанище Златни пясъци);

+Сонарни мозайки, карта на дънните субстрати, геоморфоложка карта;

+Електронен каталог и карта на разпространение на ихтиофауната в района;

+Анализ на изменението на бреговата линия, с оглед абразионно-акумулативните и хидродинамични процеси, и антропогенната намеса, и определяне на потенциално опасни райони в района на Варненското крайбрежие;


Събраните ценни и актуални към 2021 г данни, в комбинация с исторически данни обогатяват познанията на учени, експерти и общество при разглеждане на различни въпроси относно бреговата зона на община Варна. Реализираният проект за Варненски залив надгражда вече изпълнен от сдружение "СИНИ ХОРИЗОНТ" проект за Варненско–Белославски езерен комплекс.

С това се полога основата за създаването на цялостна /подводна и сухоземна/ подобна цифрова карта на Варненския район.

За повече информация: инж. Тодор Ламбев - 0886 75 72 85
И с помощта на колегата журналист Димитър Щерев
Потребител:


Коментар: