Прегледи: 4747 - Коментари: 1
Варненски районен съд през 2010

Варненски районен съд през 2010

Районен съд - Варна за изминалата 2010 г се очерта като вторият по натовареност първоинстанционен съд в страната, с 33 571 дела за разглеждане през годината.

81 % от всички свършени дела в двете отделения на съда през 2010 г са приключени в тримесечен срок.
Изминалата 2010 г в Районен съд – Варна отново се оказа рекордна по брой дела в сравнение с предходните години.

В двете колегии на съда и съдебно изпълнителната служба са постъпили нови 7158 наказателни дела, 21 033 граждански и 2 370 изпълнителни дела, или общо 30 561. Само общият брой на свършените наказателни и граждански дела е 27 349, докато през 2009 г той е бил 22 000, през 2008 г - 16 795; а през 2007 г – 16 077.

В процентно изражение това означава 81,46 % приключени с постановен съдебен акт дела от общия брой на делата за разглеждане /33 571/ в двете отделения. Запазва се възходящата тенденция за приключване на делата в кратки срокове.

81 % от всички свършени наказателни и граждански дела през годината са приключени в срок до 3 мес. Съпоставка с предходни години сочи: 75 % свършени в тримесечен срок дела за 2009 г и 68 % за 2008 г.

Обективна проекция на увеличеното постъпление на дела се явява високата натовареност на съдиите и служителите от Районен съд - Варна. През изминалата година средната натовареност по щат на съдиите във Варненския районен съд е била приблизително 70 дела за разглеждане на месец /69,94 бр/мес/ и 57 свършени дела на месец /56,98 бр/мес/.

Направената съпоставка по същите тези показатели с други районни съдилища и най-вече с тези в областните центрове от апелативния район категорично налагат извода за почти два пъти по-висока натовареност на съдиите от РС-Варна в сравнение с колегите им от съдебния окръг и апелативния район. Действителната натовареност на районните магистрати е още по-висока, като се отчете непопълнения щат, командироването на съдии и продължителния отпуск по майчинство.

Промяната в икономическата среда дава обективно отражение в работата на структури като Съдебно-изпълнителната служба/СИС/ и съдиите по вписванията. След спад в постъпленията на изпълнителни дела в СИС при РС-Варна през 2008 г, през 2010 г има увеличение с около 50 %.

За отчетния период от Съдебно изпълнителна служба е събрана сума в размер на 7 014 014 лв, при 6 201 608 лв за 2009 г и 4 070 226 лв за 2008 г. Само събраните държавни такси за 2010 г са в размер на 565 283 лв.

При съдиите по вписвания се забелязва тенденция на намаляване на обема на работа. От 2007 г, когато данните за работа им се обработват и съхраняват от "Агенцията по вписвания" и през същата година е своеобразния пик в нея, за последните години намалението е с около 40 %. За тях 2010 приключи с общо 28 643 броя постановени вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ.

В Гражданското отделение на съда през 2010 г са постъпили общо 21 033 дела, при 14 524 броя през 2009 г и 10 036 през 2008 г. Общият брой на делата за разглеждане за отчетния период е 25 107.

Сред основните причини за отлагане на дела през годината се очертават: нередовно призоваване на страна по делото; искане за назначаване на експертиза; за събиране на нови доказателства или поради неизготвяне или непредставяне в срок на заключение на вещо лице. През отчетния период в отделението са свършени общо 20 206 дела, което представлява 80,48 % от общо делата за разглеждане. Делата, свършени в тримесечен срок от постъпването им, са 16 635 бр, или 82,33 %.

Най-голям дял от всички дела в гражданско отделение имат делата по заповедно производство /образувани по заявления на различни кредитори към длъжници/. Техният ръст е в геометрична прогресия - за 2008 г са били 4 497 бр, през 2009 г са 8 107, а през 2010 г – 13 276 броя.

Ръст от около 30 % има при делата, образувани във връзка с искове по Кодекса на труда. Ако през 2008 г тези дела са били 208, през 2009 г - 437, за последната година новообразуваните такива дела са 601.

Налице е известно увеличение на делата за домашно насилие - 186 е техният брой за 12-те месеца на предходната година, при 176 дела за 2009 г. Делата по Закона за закрила на детето са общо 272 броя, при 253 за 2009 г и 197 бр за 2008 г.

С обратен знак са постъпленията от брачни дела. В последните години те намаляват. 758 са новообразуваните бракоразводни дела през изминалата 2010 г във Варненски районен съд, при 841 за предходната година и 1086 за 2008 г. За първи път от години наред се забелязва промяна в съотношението на бракоразводните дела: налице е по-висок процент на разводите по взаимно съгласие, спрямо разводите по вина на някоя от страните. През 2010 г продължи тенденцията на намаляване на постъпващите в съда вещни искове и делби, както и на облигационните дела.

В Наказателно отделение постъпилите дела през 2010 г са 7 158, а общият брой на делата за разглеждане е бил 8 464 /за сравнение през 2009 г те са били с около 1 % повече – 8 535 бр/. В срок до 3 месеца са приключени 5 647 дела, равняващи се на 79 % от делата за разглеждане.

Сравнено с 2009 г и 2008 г относителният им дял е съответно 76 % и 71 %. През 2010 г са приключени 211 дела по бързи производства и 28 дела по незабавни производства.

През 2010 г на съд са били предадени 2 397 лица, от тях 2 142 са осъдени, а 125 са оправдани. В тези цифри са включени 111 лица, които са предадени на съд за престъпления, преследвани по реда на частното обвинение /29 от тях са били оправдани/, както и 251 лица, за които от прокуратурата са внесени предложения за освобождаване от наказателна отговорност /27 са признати за невинни/. По-малко са осъдените непълнолетни лица за последната година. 46 е техният брой, при 98 за 2009 г, 80 за 2008 г и 82 за 2007 г.

344 дела са приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на близо 50 % от решените с присъда дела. През 2009 г те са били 66 %, което показва че е налице тенденция към намаляване на броя на делата, решени по реда на съкратеното съдебно следствие. Със споразумение са решени 1 066 бр наказателни дела, докато през 2009 г те са били 1 269 бр.

Сред постъпилите наказателните дела от общ характер с най-голям дял са делата за престъпления по транспорта – 665 бр /при 913 за 2009 г/, следват делата за престъпления срещу собствеността като кражби, грабежи и присвоявания – 631 бр /при 682 за предходната г/, документните престъпления – 104 бр /при 72 бр за 2009 г/, делата за измами – 61 бр /при 78 за предходната г/, делата за блудствата и изнасилванията през годината са 10 /спрямо 15 бр за 2009 г/.

Прегледът на наказателните дела по основни видове показва, че през 2010 г се регистрира:
2 % увеличение на разглежданите наказателни дела от административен характер – 3561 бр;
60 % увеличение на делата по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - 8 бр, при 5 за предходната година; 14 % увеличение на делата по Закона за здравето - 231 бр, при 203 през 2009 г; 24 % намаление на делата по Указа за борба с дребното хулиганство – 34 бр, при 45 бр за 2009 г.

През 2010 г в бюро "Съдимост" са били издадени общо 56 088 бр свидетелства и справки за съдимост /при издадени 62 601 бр за 2009 г и 68 943 бр за 2008/. Причина за намаляването на броя на издадените свидетелства за съдимост може да се търси в настъпилата икономическа криза, която доведе до увеличаване на безработицата сред населението и липсата на нови работни места.

/РодинаБг.ком благодари на Пресслужбата на ВРС за информацията./
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Трън в таза на ЕС     Дата: 2011-03-03 11:10:40    
Лондон - С покачване на цените на петрола започнаха днес работа водещите в света стокови борси. На Лондонската борса барелът петрол се качи с 32 цента и достигна $ 116,67. При търговията на Нюйоркската борса барелът поскъпна с 30 цента, стигайки $ 102,53.