Прегледи: 4543 - Коментари: 0
ТУ - Варна откри Център за нови енергоизточници

ТУ - Варна откри Център за нови енергоизточници ТУ - Варна откри Център за нови енергоизточници

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА откри: Общоуниверситетски център по нови енергийни източници.

На 04 май 2010 г от 10,00, на площадката до Нов учебен корпус на Технически Университет - Варна се откри Университетски Център за Нови Енергийни Източници - ТУ Варна.
Това събитие е - Част от проект "Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване на потенциала на слънцето и вятъра в България" с номер ДО02-48/10.12.2008, на Национален Фонд "НИ" на МОМН
Ръководител на проекта е доц. д-р инж. Овид Фархи, Координатор: доц. д-р инж. Венцислав Вълчев

Проектът се състои от няколко части, като на площадката до Нов учебен корпус на Технически университет – Варна е разположена:
МЕТЕОРОЛОГИЧНА МАЧТА тип NRG NOW 34m HD TALLTOWER /САЩ/
Предназначение: Измерване и регистриране параметри на Слънчева активност /плътност на слънчева радиация/, вятър /скорост и посока/ и околна среда /температура/ с цел създаване на карта за Слънчевия и ветрови потенциал на Република България

Техническа спецификация:
1.Мачта с основа, котви /анкери/, обтегателни въжета, височина 34 м;
2.Даталогер Symponie PLUS - 15 канала;
3.Мултимедийна флаш карта;
4.Сензори за скорост на вятъра *анемометри*, калибрирани тип NRG #40С:
•На височина 34 м. - 2 бр.
•На височина 20 м. - 2 бр.
•На височина 10 м. - 2 бр.

5.Сензори за посока на вятъра, тип NRG 200Р;
•На височина 34 м. - 1 бр.
•На височина 20 м. - 1 бр.

6.Сензор за Слънчева радиация /пиранометър/, калибриран тип LiCor #Li-200SA;
7.Сензор за температура тип #110S;
8.GSM комуникатор;
9.Слънчев модул за захранване - 10 Wp;
10.Специализиран програмен продукт WindPRO за регистриране и обработка на данните.

В изпълнение на проекта в Северна България са разположени и функционират 15 метеорологични измервателни мачти, тип NRG, с височина 60 метра. Специализиран софтуер е инсталиран и функционира в Центъра за събиране и обработка на данни в зала 517А НУК.

След откриването бе организирана дискусия по въпроси за настоящето и бъдещето на възобновяемите и новите енергийни източници в България, организирана от Технически Университет – Варна.

Помещенията на проекта са разделени на няколко части: център за събиране и подготовка на данни, полигон площадка за изследователската мачта и още няколко лаборатории.

В центъра за събиране и подготовката на данни, се събира информацията от мачтата като скорост на вятъра /която се замерва на три височини/, посоката на вятъра. Информацията се отчита за 24 ч, като всеки час се правят по 6 отчитания. На всеки 10 мин информацията се изпраща на сървър за съхранение. Може да се визуализират и други мачта като тази в Лом.
Друг показател, освен вятъра, е слънчевото греене.

Консорциумът се състои от трите екипа: Технически университет, фирма Про ЕкоЕнергия ООД – София и Асоциация на производителите на екологична енергия ще направят карта на ветровит ресурс. В България такава карта не е правена досега, а информацията, която се извлича от нея, е полезна за потенциални инвеститори в новия вид вятърна енергия.

Целта е да се изработи много подробна карта за различните височини в България, която да показва - както скоростта на вятъра така и ветровия ресурс. За да знаят инвеститорите къде е добре да разположат своите вятърни "елмелници". В Европа такива карти вече съществуват.

Друга цел е разширяване на възможностите за обучение на докторанти и други специалисти.
Измерва се скоростта на вятъра за 40, 50 и 60 м.

Стойността на проекта е 904 000 лв.

Съществува карта с всички разположения на мачтите, както и на партньорите. Най-западната е поместена във Видинско.
Специализираната софтуерна обработка се извършва от Катерина Гигова, г-н Велизар Киряков присъстваше като председател на един от партньорите на проекта.

Светлозар Нейков NEYKOV
Потребител:


Коментар: