Прегледи: 3174 - Коментари: 0
Варна и днешната й демография

Варна и днешната й демография

НационалистБг.ком публикува в почти неизменен вид информацията за демографското разитие на Варненска област за 2009 г. Само да добавим, че:

На 30 март 2010 г от министър-председателя Бойко Борисов е назначена Централна комисия по преброяването в състав доц. Марияна Коцева - Председател на Националният статистически институт, Кристина Митрева - зам.-председател на Националния осигурителен институт, , секретар Иван Геков - Главен директор на Главна дирекция Гражданска администрация и пр.


НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
В ОБЛАСТ ВАРНА ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Продължава утвърждаването на положителните тенденции в демографското развитите на областта през последните години.

Започналото през 2007 г wвеличение на населението продължава и през 2009 г. Запазва се тенденцията на нива на раждаемост над средните, на смъртност под средните за страната и на положителен механичен прираст в областта. През 2009 г за първи път е отчетен положителен естествен прираст от близо 20 години насам.

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2009 г. изчисленото постоянно население на област Варна е 465 465 души. В сравнение с предходната година населението се е увеличило с 2 205, или с 0,5 %. В общия брой на населението жените са 51,3 %. През 2009 г на 1000 мъже се падат 1 053 жени. В края на 2009 г в градовете живеят 379 844, или 81,6 % от населението на областта, а в селата - 85 621 /18,4 %/.

В рамките на страната област Варна запазва третото си място според броя на населението си към 31.12.2009 г. Първа е област София /столица/ – 1 249 798 души /гр. София – 1 165 503/, следвана от Пловдив – 701 684 /гр. Пловдив – 348 465/ , Варна 465 465 /гр. Варна – 320 837/, Бургас – 422 319 /гр. Бургас – 193 765/, Стара Загора – 350 925 /гр. Стара Загора – 140 456/, Благоевград – 327 885 души /гр. Благоевград – 70 404/. – ТУК МИ ВЪЗНИКВА ВЪПРОСъЪТ, СОФИЯ И ВАРНА ЛИ СА НАЙ-ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ ОБЛАСТИ, АКО ДА, ЗАЩО?

Тенденцията на остаряване на населението, валидна за страната през последните години, не се отнася за област Варна. През 2006 г е отчетено задържане, а през 2007, 2008 и 2009 г и нарастване на населението на област Варна под трудоспособна възраст. Към края на 2009 г населението на област Варна под трудоспособна възраст е 73 259 души /нарастване в сравнение с 2008 г с 1 546 души/, в трудоспособна възраст – 299 896 души /нарастване с 641 души/ и над трудоспособна – 92 310 души /увеличение с 18 души/.

Възрастовите граници за разпределение на населението по категории под, в и над трудоспособна възраст се определят съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление №30 на МС /ДВ, бр. 21/17.03.2000 г/

За област Варна общините с най-висок дял на населението под трудоспособна възраст през 2009 г са: Долни чифлик, Девня и Суворово. Една от най-застаряващите общини е Ветрино. 36,9 % от населението е в и над трудоспособна възраст. За община Вълчи дол този дял е 32,0 %, община Аврен – 31,9 %. Обшина Варна е с най-голям дял на населението в трудоспособна възраст – 66,8 %, следвана от Белослав – 63,6 %, Девня – 62,3 % и Бяла – 61,8 %.

2. Раждаемост на населението
През 2009 г. в областта са родени 5 937 деца, от които 5 900, или 99,4 %, са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 293 деца. Коефициентът на раждаемост е 12,7 % /о= промила = брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението/. От всички живородени през 2009 г. 3 007 са момчета, а 2 893 – момичета, или на 1000 момчета се падат 962 момичета.
В градовете живородените деца са 4 912, а в селата – 988 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 13 живородени деца, а на 1 000 души от селското 11,5 живородени деца. Увеличение на раждаемостта както в градовете /12,6 % o – 2008 г/, така и в селата /10,4 %о - 2008 г./
В рамките на страната област Варна е на второ място. Първо място е за област Сливен – 13,8 %о. След област Варна се нареждат: областите Бургас и София /столица/ – 12,3 %о, област Кърджали – 11,1 %о, областите Благоевград и Пловдив – 10,9 %о. Най-нисък е коефициентът на раждаемост в областите: Видин 7,8 %о, Габрово – 8,0 %о, Смолян и Кюстендил – 8,4 %о, Перник – 8,7 %о.
В област Варна общините с най-ниски стойности на коефициента на раждаемост са: Ветрино – 5,7 %о, Провадия – 9,6 %о, Вълчи дол – 9,9 %о, а с най-високи стойности – Долни чифлик – 15,5 %о, Девня – 13,3 %о, Варна – 13,2 %.

3. Смъртност на населението
През последните три години се наблюдава намаление в общата смъртност сред населението на област Варна. През 2009 г броят на умрелите в областта е 5 671 души. В сравнение с предходната година техният брой е намалял с 93 души. Коефициентът на обща смъртност /брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението/ е 12,2 %о при 12,5 %о за 2008 г. Смъртността е по-висока сред мъжете /13,5 %о/ отколкото сред жените /11,0 %о/ и в селата /19,4 %о/ отколкото в градовете /10,6 %о/.
Смъртността в България през 2009 г е 14,2 %о. Равнището на смъртността в област Варна е под средното за страната. Област Варна е на трето място сред областите с най-ниска смъртност. Най-ниска е смъртността в областите Благоевград и Кърджали – 11,3 %о, следвана от областите София /столица/ и Смолян – 12,1 %o. Най-висока е смъртността в областите: Видин – 21,5 %o, Монтана – 19,9 %о, Враца – 18,4 %о.
В рамките на област Варна общините с най-висока смъртност са: Ветрино – 29,0 %о, Вълчи дол и Суворово – 21,6 %о, Провадия – 18,9 %о, а с най-ниска – Варна – 10,0 %о, Белослав – 10,9 %о, Долни чифлик – 14,5 %о.
След достигнатото високо равнище през 2001 г – 16,3 %о, коефициентът на детска смъртност /брой умрели деца на възраст под 1 година на 1 000 живородени деца/ непрекъснато намалява. През 2009 г в област Варна са умрели 37 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 6,3 %о.
В рамките на област Варна най-високи са стойностите на коефициента на детска смъртност в общините Ветрино, Вълчи дол, Суворово. През 2009 не е регистрирана детска смъртност в общините Бяла и Девня. Най-ниски са стойностите в общините: Варна, Аксаково, Белослав.

4. Естествен прираст на населението
Разликата между ражданията и умиранията формира естественият прираст на населението. 2009 е първата от 1990 г досега, през която естественият прираст в област Варна е положителен.
През годината само две области в страната са с положителен естествен прираст – област Варна – плюс 299 души /0,5 %о/ и област София /столица/ – плюс 231 души /0,2 %о/. За областта само в общините Варна, Долни чифлик и Белослав е отчетен положителен естествен прираст. За община Варна живородените са с 1 031 повече от умрелите, за община Долни чифлик - с 20 повече, а за община Белослав – с 3 повече от умрелите.

5. Брачност и бракоразводност
И през 2009 г. намалява броя на сключените бракове. В област Варна са регистрирани 1 781 юридически брака, които са с 247 по-малко от предходната година. 84,4 % от браковете са сключени в община Варна /1 504 брака/.
През 2009 г с 12 намалява броя на регистрираните бракоразводи в област Варна и достига 991, като 83,5 % от бракоразводите са в община Варна.

Кратък вместен коментар на националистБг.ком:
Хората не искат да се женят, пазят си имотите. А и младите бягат в чужбина да си гледат семействата, защото се чувстват по-сигурно на добре платен нискоквалифициран труд.

6. Миграция на населението
През 2009 г в област Варна са се заселили 11 592 души, а изселените са 9 616. В резултат на това през 2009 г област Варна има положителен механичен прираст. В следствие от заселванията в областта населението се е увеличило с 1 976 души.
В рамките на страната през 2009 г само четири са областите с положителен механичен прираст – област София /столица/ – с 2 508, област Варна – с 1 976 души, област Бургас – с 1 714, област София – област – с 574 души.
В област Варна половината от общините са с отрицателен механичен прираст – Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол и Провадия. Останалите пет общини са с положителен механичен прираст, като логично най-голям е той в община Варна – с 1 614 заселилите се в общината са повече от изселилите се.
Тези данни са на база лица, които са отишли добросъвестно и са си подали заявление за настоящ адрес в община Варна. Т.е такива, които идват и си живеят без да се регистрират, няма как да бъдат отчетени.

От 2007 година, механичното преброяване на населението включва лицата, които са променили настоящия си адрес, в рамките на страната и извън нея. През 2009 г официално пред органите на гражданска регистрация 1939 лица са заявили за смяната на своя настоящ адрес на страната с нов в чужбина за страната. Тоест за статистиката на населението те се считат за емигранти. За същата година 107 души са променили своя настоящ адрес в чужбина с нов настоящ адрес в страната. Тези лица статистиката определя като имигранти. В резултат на двата потока на външната миграция населението в област Варна е намаляло с 1832 души!!!

Кратък вместен коментар на националистБг.ком: За сметка на миграция от селата и обезлюдяването им в добавка към "ВЕЛИКАТА ЕМИГРАЦИЯ В ЧУЖБИНА" ще добавим и процес - част от "ВЕЛИКАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО". Тези два процеса влияят отрицателно на българското земеделие и производство и положително на еманципацията и високомерието.

В съответствие с резолюция номер 862 от 11.07.2007 г от Европейския парламент и Съвета на Европа: За по пълното изпращане и оценяване на външната миграция - НСИ започва провеждането на специализирани статистически наблюдения, които впоследствие ще бъдат включени в пробното и впоследствие в пълното преброяване.

С заповед на председателя на НСИ доц. Мариана Коцева - са определени конкретни населени места, в които ще се проведе пробното преброяване на населението и жилищния фонд - от 1 до 14 септември 2010. Те са разположени в три области: Плевен, Велико Търново и Стара Загора. В гр. Плевен ще бъде преброен по класическия начин с преброители и книжни преброителни карти. Броят на преброените лица ще е от 8 000 до 10 000 души. Преброяването става също и по интернет за целия град и село Поливица. По класически начин и чрез интернет 1900 души. Област Велико Търново – един парцел по класически начин, броят на преброените от 8000 до 10 000 души и преброяване по интернет за целия град и град Дебелец 4200 души. Област Стара Загора, един квартал по класическия метод с пунктове и карти брой на преброените лица 8 000 до 10 000 души. Преброяване по интернет за целия град. Също село Габарово по класически начин и чрез интернет 1600 души трябва да бъдат преброени. Село Копринка по класически начин и чрез интернет 2500 души. Населените места са съгласувани с кметовете и областните управители. Идеята е преброяването да бъде във всички области на страната, но поради ниската финансова рамка на страната. - има ограничения за издръжката на териториално статистическо бюро и Националния статистически институт и са избрани три области за преброяване.

Пълното преброяване ще бъде на 00,00 на 10 Март 2011 година. Ще трае около 14 -15 дни.
ДАННИТЕ СА ВЗЕТИ ОТ:
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – гр. ВАРНА

№ 8/2010
15 Април 2010 г.
Контакти:
Териториално статистическо бюро – гр. Варна
Деан Славов – директор
Тел: 052 / 575 211
Факс: 052 / 575 212
Email: DSlavov@varn-03.nsi.bg
"Информационно обслужване"
Тел. 052 / 575 216
052 / 575 239
Email: info@varn-03.nsi.bg
www.nsi.bg

Светлозар Нейков NEYKOV
Потребител:


Коментар: