Прегледи: 2846 - Коментари: 5
България е във фалит след 7 месеца БАТЕ Бойко + 20 години де-де-демокрация

България е във фалит след 7 месеца БАТЕ Бойко + 20 години де-де-демокрация

След 20 години демокрация и 7 месеца управление на БАТЕ Бойко България е реално във фалит.

Бюджетният дефицит на България по текущата сметка след първите 2 месеца на 2010 г е над 1,4 млрд лева! Да прибавим и външния дълг от близо 40 млрд Евро към Западни банки и фирми и /не/известно огромния ни вътрешен дълг от около 10 млрд лв - срещу които стои фискален резерв и златни запаси от не повече /питайте Дянков, ама "кой ще ми каже?", както се припява в песента/ 7-8 млрд лева!

НационалистБг.ком научи от Доклад на Министерството на финансите какви са приходите и разходите, текущите сметки и /не/постъпилите от ЕС пари от фондове. Изобщо - какви са парите на България. Става ясно, че в момента, след изтичането на І-то тримесечие на мандата на БАТЕбойковото правителство - всеки българин е обеднял средно с по 300 лв. Сигурно е едно - за първите два месеца политиката на правителството + обвързването ни с крадливия ЕС са откраднали в буквалния смисъл на думата по 200 лв средно от изтънелия джоб на "виртуалния среден българин". Никакви оправдание на Дянков и Дянковица не могат да скрият факта - че Правителството, което е отговорно по Конституция за икономическото развитие на ДЪРЖАВАТА, т.е. на всеки българин - не се справя с икономическата ситуация.
При външен дълг на България /т.е. на държавата и на частния бизнес/ към западни банки и фирми от над 38 млрд Евро в края на 2009 г - това прави икономиката на страната ни в положение "НОКАУТ". Но - това е крайният днешен резултат от прехвалената в медии и от всички институции "ДЕМОКРАЦИЯ???". "Отчетът" на МФ просто казва с две думи: България е във фалит.

Но ето и самият трагичен за съдбата на България отчет?? на Министерството на финансите за първите 2 месеца на 2010 г.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец февруари са в размер на 3 097,6 млн. лв, или 11,7 % от планираните в Закона за държавния бюджет за 2010 година. Това съобщи Министерството на финансите.

Към края на месец февруари бюджетното салдо по консолидираната фискална /чети: данъчно-приходна/ програма е ОТРИЦАТЕЛНО в размер на 1 398,1 млн. лв, което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 015,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 382,4 млн. лв. Формирането на дефицита по консолидирания бюджет е следствие на отчетеното забавяне при изпълнението на приходите през първите два месеца на 2010 г и по-високите разходи през периода, свързани с нарасналите социални и здравноосигурителни плащания, разплащането на задължения към бизнеса от предходната година, както и от дефицита по европейските средства, вследствие на извършените по-високи разходи по предприсъединителните инструменти на ЕС, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Фискалният резерв към 28.02.2010 г е в размер на 6 344,5 млн. лв. /бел.ред. - Само да добавим - намалял е с поне 1 млрд лв спрямо предишното правителство на Тройната коалиция, впрочем крадлива, по което определение на ГЕРБ сме почти изцяло съгласни./

Продължава тенденцията на спад на вноса, докато при износа вече се виждат положителни сигнали /бел.ред. - Тук се сещаме за Божията заповед: "не лъжесвидетелствай", в случая правителството лъжесвидетелства срещу българите./ и той бележи ръст през последните месеци. По-ниският внос, както и по-ниските цени на някои суровини и материали за преработвателната промишленост се отразяват в спад при постъпления от ДДС от внос. От друга страна ръстът на износа води до по-висок ефективно възстановен данъчен кредит, което също допринася за по-ниските постъпления от ДДС. Ръстът на безработицата пък е сред основните предизвикателства в контекста на изпълнението на разчетите за приходите от ДДФЛ и осигурителни вноски. Данните за изпълнението на приходите към края на месец февруари показват забавяне, основно в частта на данъчните приходи. Напрегнато се очертава да бъде изпълнението на разчетите в частта на косвените данъци и по-конкретно приходите от ДДС и акцизи.

Общата сума на данъчните постъпления /вкл. приходите от осигурителни вноски/ към края на месец февруари възлиза на 2 605,3 млн лв., което е 84,1 % от общите постъпления по консолидираните фискални приходи. Приходите в частта на преките данъци са 471,1 млн лв, или са постъпили 12,7 % /бел.ред - а дните от първите 2 месеца са 16,2 % от годината/ от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 272,3 млн лв., което е 11,0 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 684,1 млн лв, или 10,1 % от планираните със Закона за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г и с 575,4 млн лв. по-малко спрямо постъпленията към февруари 2009 г. При съпоставката с данните за януари и февруари 2009 г има ясно изразен базов ефект с еднократен характер, който се дължи на постъпилите еднократно през януари 2009 г. приходи от ДДС, свързани с огромните публични разходи през декември 2008 г. Постъпленията от акцизи към 28.02.2010 г са в размер на 575,4 млн лв, като изпълнението спрямо разчета за годината е 12,6 %.

Приходите от мита възлизат на 12,8 млн лв., или 9,3 % /бел.ред. - а Дянков обещаваше рязко увеличиние/ от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци /вкл. имуществени данъци и др. данъци по Закона за Корпоративното подоходно облагане/ са в размер на 83,4 млн лв., или 11,6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 28.02.2010 г са 778,6 млн лв., което представлява 15,2 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 492,3 млн лв, или 9,0 % от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г се наблюдава изоставане с 414,7 млн лв., което се дължи на постъпилите през януари 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които също имат еднократен ефект и оказват влияние при съпоставката и анализа на общия размер на приходите към февруари 2010 г.

Разходите по консолидирания бюджет /вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС/ към 28.02.2010 г възлизат на 4 495,7 млн. лв., което е 16,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 617,5 млн. лв. /16,9 % от разчета за годината/, капиталовите разходи /вкл. нетния прираст на държавния резерв/ възлизат на 426,7 млн. лв. /10,8 % от разчетите към ЗДБюджетРБ за 2010 г/ и лихвените плащания - на 237,8 млн лв. /40,9 % от планираните за 2010 г/. Спрямо същия период на 2009 г разходите нарастват с 816,3 млн лв /22,2 %/, в т.ч. ръстът на нелихвените разходи е 802,4 млн лв. Най-сериозен натиск върху разходната част на бюджета през първите два месеца на годината оказва ръстът на социални и здравноосигурителни плащания през първите два месеца на годината.

Данните показват ръст при социалните и здравноосигурителните разходи за периода спрямо януари и февруари 2009 г в размер на около 385 млн лв /27,3 %/, което представлява половината от номиналния ръст на нелихвените разходи по консолидирания бюджет за периода. Основният фактор за отчетения ръст в социалните разходи е базовият ефект от увеличението на пенсиите през юли 2009 г. По-високата база при разходите за пенсии през втората половина на 2009 г действа през цялата 2010 г и обуславя основната част от отчетения ръст при социлноосигурителните разходи за периода спрямо първите два месеца на 2009 г, когато базата е била по-ниска преди индексирането на пенсиите. Нарастване има и при разходите по Кодекса за социално осигуряване /вкл. обезщетения при безработица/, при здравноосигурителните разходи и др.

Другите две основни групи разходи, при които се наблюдава осезаем ръст, са капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия. По-високият размер на усвоените инвестиционни разходи и субсидии за реалния сектор и селскостопанските производители през първите два месеца на 2010 г е свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подобряване на условията пред българския бизнес. Фискалната политика през първото тримесечие на 2010 г е умерено експанзивна, като временният дисбаланс /бел.ред. - Кого залъгалкваш, байно?/ в бюджетната позиция се обуславя от усилията за осигуряване на ресурс за приоритетно разплащане на задължения на държавата от предходни години към фирми изпълнители и доставчици по договори за обществени поръчки, изплащане на субсидии за селскостопанските производители в периода на годината, когато те имат най-голяма нужда от свеж ресурс и наваксване на изоставането при усвояването на средствата по европейските програми и фондове.

Разходите за субсидии за нефинансови предприятия за януари и февруари 2010 г са нараснали с близо 170 млн лв спрямо същия период на предходната година и възлизат на 333,2 млн лв От тях близо 200 млн лв са субсидии за селскостопанските производители и заедно с директните плащания /вкл. средствата прехвърлени към директните плащания от Евро-зем.Фондове по РСР/ и плащанията по пазарни мерки, които са изплатени на селскостопанските производители през януари и февруари, общият размер на средствата за сектора достига над 330 млн лв.

През първите два месеца на 2010 г. се отчитат и по-високи капиталови разходи спрямо същия период на 2009 г, което се дължи на започналото поетапно изплащане на неразплатени задължения на държавата от предходната година, като за изтеклите два месеца от 2010 г са разплатени около 110-120 млн лв стари задължения само по бюджетите на министерствата, ведомствата и агенциите.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към февруари 2010 г от централния бюджет възлиза на 213,6 млн лв /бел.ред. - законово откраднатите от ЕС български пари/, което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Кратък обобщителен коментар на националистБг.ком: Основната причина за реалния фалит на българската икономика не е управлението на Тройната коалиция, която си беше крадлива в рамките на средното за всяка "нормална" вкл западноевропейска форма на демократично управление, нито екстремните изяви на десните Дянков, Дянковица, Костовица, Филиповица и пр, а:

Сериозното технологично изоставане на България от световното развитие. /Квази-лъснати като обувки от циганин експерти като Георги, Ангелов, Георги Ганев, Владимир Каролев, Мартинчо Димитров повтарят до втръсване губещи стратегически "стратегии" и тактики./ България трябва да произвежда не стоки ЕДВА за 40 млрд лв /предимно евтин туризъм, селскостопанска 90 % неконкурентна продукция, трудоемки /полу/промишлени стоки и некачествено обслужване/, а за 400 млрд Евро - хеликоптери, автомобили, елтехника, мобилна и телекомуникационна техника и апаратура, редки и стратегически метали, стоки за бита и пр. А ние само продаваме чужди, 90 % западни стоки, по-често нискокачествени и втора употреба. Така капиталите, трудът ни, високоподготвените ни специалисти, младостта на България се изсмуква от мръснишко-усмихнатия Запад. На когото днешното правителство подгъзува така, както и Бай Тошо не подгъзуваше на СССР.

Димитър КУНЕВ
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Твоят човек Гуцанов     Дата: 2010-04-01 14:44:03    
ще търка наровете, докато му изсъхнат ташаците. Кучета червени, червиви!

2. Потребител: Българка     Дата: 2010-04-02 13:55:57    
В статията има много съществен пропуск. Не се отбелязва, че МВФ те разрешава покриването на дефицита със заеми, чужди инвестиции и пр. нефискални мерки. Затова Бойко нямаше как да изплати парите на лекарите, на аптеките, на земеделците и пр. С останалото в статията съм съгласна. Не достига политическа воля да се модернизира икономиката. Западът и пр. естествено ще се опитват да пречат, но това си е чисто наа работа. Успех на редакцията!

3. Потребител: Админ     Дата: 2010-04-02 14:08:54    
Ако сме имали нещо общо с др. Гуцанов, то никога не е било финансово. Но след като се свърза с Янко Станев и ДПС го смятаме не само за наш противник, но и твърде отдалечен от България в посока Турция. Да му мислят в. "Народно дело", Днес+, та даже и в. "Черно море" и редица варненски журналисти и най-вече журналистки. Те си знаят!

4. Потребител: иванов     Дата: 2010-04-06 16:12:00    
долу бсп долу гуцанова долу дънката долу пламен воиков

5. Потребител: Запознат     Дата: 2010-05-30 17:40:40    
Златните запаси на България по официални данни възлизат на 2,254 милиарда лева.