Прегледи: 4684 - Коментари: 5
Модернизиране на училищата в община Провадия

Модернизиране на училищата в община Провадия

Проект за създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в община Провадия

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 на ЕС
Инвестираме във вашето бъдеще

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г със съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България


Стойност на проекта:
5 920 126, 37 лева

Статус на проекта:
До момента екипът, работещ по проекта, е извършил преглед на настоящото състояние в учебните заведения. Подготвена е документация за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи и е в ход процедура по ЗОП за избора му, която се очаква до краят на месец март да приключи.

www.bgregio.eu

"Този документ е създаден в рамките на Проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Провадия и при никакви обстоятелства, не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейският съюз и Договарящия орган."

Изключителен успех за Община Провадия е спечеленият проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия" през месец февруари 2009 г. Проекта се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007: "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна, образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 1 – Образователна инфраструктура. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 24 МЕСЕЦА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Февруари 2009 г. – Февруари 2011г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на Община Провадия чрез рентабилна, обновена и модернизирана образователна инфраструктура.

Реализация на проекта ще допринесе за изпълнение на следните специфични цели:
-Обновяване и подобряване на материално-техническата база в седем училища и една детска градина на територията на Община Провадия
-Осигуряване на предпоставки за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

БЕНЕФИЦИЕНТ НА ПРОЕКТА:
Община ПРОВАДИЯ

Обектите включени в проекта са:
1.Първо Основно училище "Христо Смирненски" – гр. Провадия. То е основано през 1894 година. В момента има двайсет класни стаи, специализирани кабинети и хранилища. В училището в 17 паралелки учат 392 деца от Провадия и съседните села Венчан, Златина, Тутраканци, Кривня, Равна.
2.Второ основно училище "Иван Вазов" – гр. Провадия. В училището се обучават 457 ученици, разпределени в 21 паралелки и 1 подготвителна група. Четири паралелки са с ранно чуждо-езиково обучение и две – с разширено изучаване на музика.
3.Основно училище "Васил Левски" – с. Бозвелийско, община Провадия е основано към 1880 г. Като килийно. Днес училището разполага с оборудвани кабинети и обучава 176 ученика от 1 ви до 8 ми клас. Учителският колектив е съставен от 17 квалифицирани специалисти. Приоритет в училищната политика е интегрирането на деца от ромски произход.
4.Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Блъсково, община Провадия отваря врати през 1857 г. В момента в него се обучават 196 ученика от селата Блъсково и Храброво, от подготвителна група до VII клас.
5.Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" – гр. Провадия е създадено през 1946 г. като мъжка гимназия. През 1990 г то се преобразува в средно общообразователно училище – СОУ. От 1993/94 учебна година започва прием и в профилирани паралелки – в направления "Хуманитарен" и "Природоматематически". В училището се обучават ученици от полудневна подготвителна група до XII клас. Изучават се английски, френски и руски език.
6.Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Градинарово, община Провадия. През 1865 г. Свещеник Мирчо Вичев наема стая в частна къща, където е отворено първото училище в Кьопеклий /старото име на с. Градинарово от XVI в./. Към настоящия момент има 16 преподаватели. От общината е осигурен автобус за извозване на учителите по направление Провадия – Градинарово и за учениците от селата Снежина и Черноок. Днес училището се посещава от 204 ученика, разпределени в 11 паралелки.
7.Професионална Гимназия по Хотелиерство, Ресторантьорство и Туризъм "Цар Симеон Велики" – гр. Провадия
8.Целодневна детска градина "Пролет" – филиал "Ален Мак" – гр. Провадия

Дейности по проекта:
-Подготовка и изпълнение на тръжни процедури за избор на изпълнител на предвидените строително-ремонтни дейности, доставки и услуги;
-Строително-ремонтни дейности, доставки и услуги;
-Изпълнение на строително-ремонтните дейности в обектите – 7 училища и 1 детска градина, включени в проекта;
-Оперативен и финансов мениджмънт;
-Публичност, визуализация и популяризация на проекта;

Предвидените ремонтни дейности включват:
-Поставяне на ПВЦ дограма;
-Поставяне на топлоизолация и хидроизолация на сградите;
-Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи;
-Подмяна в класните стаи на старите подови настилки с нови;
-Асфалтните на открити спортни и други площадки;
-Подмяна на тротоарни плочи;
-Боядисване на стени, тавани и фасади в сградите;
-Подмяна на възли и ВиК части в санитарните помещения на сградите;
-Създаване на достъпна среда;
-Тези дейности ще допринесат за повишаване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на разходите за топлинна енергия, осигуряване на безопасни и здравословни условия за учебен процес, игри и занимания, и провеждането на спортна дейност.
-Доставка на оборудване с цел модернизиране и допълване на материално-техническата база в учебните кабинети и физкултурните салони, което ще допринесе за подобряване качеството на учебния процес и ще разшири възможностите за допълнителни форми на работа с учениците;

Проектът беше представен в присъствието на Кмета на Община Провадия на Пресконференция във ФКЦ Варна на 24 март 2010 г.

Светлозар Нейков NEYKOV
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Националист     Дата: 2010-03-27 00:47:37    
Само хабим пари, да се раждат сиганета, а ние да работим и да ги храним. А кметове и слугинаж около тях да лапат в стил "лапачите".

2. Потребител: Публицист     Дата: 2010-03-27 17:19:03    
Съгласен съм изцяло с националиста. В Провадия я има а няма 10 българчета на 1000 турчеещи се цигани по училищата. Крадат, напиват се и са най-грозната гледка в този славен от миналото български град!

3. Потребител: .....     Дата: 2010-10-08 09:26:35    
Вече е 08.10.2010г никъде не енаправен ремонт и няма да се направи, както обикновено става парите сигурно ги няма.Провадия по добре да я затворят и всички да се изселят,за толкова години не се намери един свестен,който наистина да го е грижа за града от година на година закриват работни места, а хората просто си тръгват от града.....

4. Потребител: provadijka     Дата: 2010-12-13 20:34:02    
Изключителен успех за Община Провадия е спечеленият проект "Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия" през месец февруари 2009 г.

dekemvri 2010 ????????? nqma ni6to napraweno
rezil iztarwahme tolkowa mnogo
to ne e samo kmeta qnev da se hvali pred mediite
trqbva i malko da se poraboti....za provadijci, ne za djob4eto

5. Потребител: националист     Дата: 2012-04-13 00:10:23    
яжте на циганите лайната вие !!!