Прегледи: 2117 - Коментари: 0
Бум на дела в Районен съд Варна през 2019 г

Бум на дела в Районен съд Варна през 2019 г

Районен съд – Варна представи пред медиите обобщена информация за дейността си през изминалата 2019 г

Административният ръководител на съда - Ерна Якова – Павлова /зад микрофона/, представи в резюме днес през медиите анализ за дейността на съда през 2019 г, на базата на приетия от Общото събрание на съдиите годишен отчетен доклад на институцията.

Оповестена бе информация за правораздавателната дейност, кадровата динамика и характерните тенденции в работата на магистратите от Варненския районен съд, който за поредна година е сред най-натоварените първоинстанционни съдилища в страната. Заместник-председателите на съда – Десислава Жекова, Силвия Обрешкова и Магдалена Давидова, представиха данни и сравнителни съпоставки за постъпленията, натовареността, срочността на разглеждане на делата и качеството на съдебните актове през изминалата година в гражданско и наказателно отделения, както и в дейността на съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители.

Обобщени данни за работата на Районен съд – Варна:
В Районен съд - Варна през 2019 г новообразуваните дела са над 27 000. Подобни постъпления не са достигани в съда през последните 5 г, като сходни обеми от дела са регистрирани през 2010 и 2011 г. Действителната натовареност на един съдия средномесечно е около 52 дела за разглеждане. Натовареността традиционно остава значителна, сравнимо с останалите районни съдилища в страната, но прегледът на същинската правораздавателна дейност сочи стабилност и запазване на положителните тенденции при показателите за приключване на делата в кратки срокове и за качеството на постановените съдебни актове.

В резултат от усилията на съдиите от РС-Варна алтернативният метод за решаване на спорове – медиация, продължава да се развива в Центъра по медиация към съдебния район, като се запазва висок брой на постъпващите заявления за медиация. През 2019 г по дела на Районния съд са постъпили 83 заявления, проведени са 104 медиационни срещи и са постигнати 28 споразумения – 27 по граждански дела и една спогодба по наказателно дело от частен характер.

Продължава ангажираността на съда с безвъзмездни партньорства в различни образователни инициативи и проекти, свързани с повишаване на правната култура. Освен осъществените поредица от срещи с ученици по линия на националната и регионална образователни програми, Районен съд – Варна задълбочава образователно-практическите срещи и инициативи със студенти от неюридически специалности по проект "Правото в действие", което осигурява възможност на значителен брой млади хора в непосредствен контакт с магистрати да разискват казуси от ежедневието, свързани с правораздаването, наказателната отговорност и защитата на права.

Параметри на работата в двете отделения на Районен съд – Варна:
В Гражданско отделение на съда през 2019 г са постъпили нови 21166 дела, което е с близо 2000 повече спрямо предходния отчетен период. За първи път от последните няколко години повече от половината от тези дела са искови, административни, охранителни производства и други частни граждански дела, а останалите са образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение.

През 2019 г се откроява много значително увеличение на делата, имащи за предмет облигационни установителни искове, от които най-голям дял имат исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги, като основната част от делата са срещу доставчика на еленергия. От този вид дела са образувани 1318 бр, при 592 дела за 2018 г и 976 за 2017 г. Продължава нарастването с около 100-200 дела в повече спрямо минали отчетни периоди на постъпилите облигационни искове /вкл за непозволено увреждане/ - 1428 дела за 2019 г.

Изключително отчетлив ръст се забелязва при исковете по Кодекса на труда. Ако през 2018 г и 2017 г те са наброявали съответно 320 и 335 дела, сега общият им брой достига 884. Нарастването на този вид дела се дължи преди всичко на постъпилите през 2019 г искове за заплащане на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд от служителите, работещи в структурите на МВР.

За поредна година се регистрира ръст при делата за домашно насилие. През 2019 г те са 283. За сравнение през 2018 г са били 226 бр, а през 2017 г - 216 бр. 62 от тези дела са разгледани от специализираните съдебни състави и касаят случаи на домашно насилие над деца. Издадените от съда като краен резултат от делата заповеди за защита за отчетния период са 123 бр, спрямо 85 за предходната 2018 г.

Продължава нарастването на делата, образувани по молби за разрешение по Семейния кодекс за разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица. Такива са 1031 дела за 2019 г, при 1008 за 2018 г и едва 651 броя за 2017 г.

Намаление, с 57 бр по-малко, има в постъплението на молби за промяна на име. Незначителни в статистическо изражение са промените в параметрите при бракоразводните дела. Общият брой на постъпилите дела за разтрогване на брак са 851, като със 173 повече е делът на разводите по взаимно съгласие.

Новообразуваните наказателни дела през годината са почти 6000. От анализите и съпоставката за последните 3 г определено се открояват няколко тенденции:
- Увеличават се разглежданите наказателните дела от частен характер - за деяния, които се преследват по частен ред по тъжба на граждани, като напр. обида, разгласяване на унизителни или позорящи обстоятелства, клевета. 108 бр са новопостъпилите подобни дела през годината, при 88 за 2018 г и 69 за 2017 г.
- В тригодишен период продължават да нарастват внесените пред съда искания за налагане на принудителни медицински мерки на отделни лица. 192 са делата от този вид, съответно спрямо 183 и 169 за предишните две години.
- Ръст с около 5 % има при частните наказателни дела, които наброяват 2640 броя.
- За поредна година е характерно чувствително намаление на внесените в съда преписки от МВР по Указа за борба с дребното хулиганство. През 2019 г те са само 19, при образувани двойно и тройно повече в предишни отчетни периоди.
- Запазва се стабилна тенденцията повече от 1/3 от всички дела в отделението да са административно-наказателните дела, което е показател за активност от страна на граждани и юридически лица в обжалването пред съда на наложени им глоби и санкции с актове от различни административнонаказващи органи като КАТ, НАП, Инспекция по труда, Автомобилна администрация, "Държавна финансова инспекция" и др. 80 % от всички свършени дела в Наказателно отделение са приключени в срок до 3 мес. За 2019 г приключените по реда на съкратеното съдебно следствие дела са 54 % от общо решените, при 42 % и 46 % за миналите отчетни периоди. Със споразумения са приключени 638 дела, което е по-малко спрямо изминалите две години.

В Бюро "Съдимост" при Районен съд – Варна издадените свидетелства и справки за съдимост са над 44 000, по-малко спрямо минали години, но характерната натовареност в работата на това звено отново е налице, обяснима със сезонната заетост по Черноморието.

При държавните съдебни изпълнители новообразуваните дела са около 2000 - средно по 215 дела на съдебен изпълнител. Събраните суми от длъжници са за близо 4,5 мил лв, което е повече от нивата през 2017 г и по-малко спрямо 2018 г. Насрочените принудителни изпълнения са 1 166, като включват описи на движими вещи и недвижими имоти, публични продажби, предаване на вещи и извършване на определени действия. Отчита се почти 96 % събираемост при държавните съдебни изпълнители по вземания на органите на съдебната власт.

Параметрите за дейността на съдиите по вписвания са относително константни в последните години. Около 36 000 са постановените при тях вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ. Вписаните договори за покупко-продажба на недвижими имоти са 12 937, при 4500 законни и договорни ипотеки. 8 са обявените и съхранявани в техните архиви саморъчни завещания.

Сходни като брой с 2018 г са постъпилите общо 438 уведомления от нотариуси за саморъчни и извършени пред тях публични нотариални завещания.

С помощта на г-жа Стела Янкова
Потребител:


Коментар: